Certyfikat CAE

Certyfikat CAE - Certificate in Advanced English (C1)

Certyfikat CAE jest to certyfikat rozpoznawany między-narodowo i uznawany za standard zdolności językowej sprawdzający całościową zdolność językową kandydata w pięciu częściach.

Certyfikat CEA ocenia główne zdolności językowe:
 1. Reading i Listening
 2. Writing
 3. Speaking (zawiera wiele zdolności jak słownictwo oraz wiedzę gramatyczną, opanowanie fonetyki, wiedza o dyskursie, oraz pragmatyczna znajomość. Jest oceniane dosłownie, poprzez spotkanie twarzą-w-twarz pomiędzy kandydatami i egzaminatorami).
 4. Use of English na pozmie CEA skupia się na wiedzy o strukturach językowych albo systemach, zawierającymi również wiedzę o słownictwie, morfologii, składni, wymowie oraz strukturze dyskursu.
Zdobycie certyfikatu na poziomie CAE jest głównym krokiem w kierunku najwyższych kwalifikacji, CPE.

Na poziomie CAE (C1) kandydat powinien być w stanie używać struktur językowych z łatwością i płynnością. Powinien też być świadom związku pomiędzy językiem i jego kulturą. Jak również oczekuje się od kandydatów zdolności do przystosowywania jego użycia języka do różnych socjalnych sytuacji, oraz wyrażania opinii jak i brania udziału w dyskusjach oraz wysławiania się w kulturalnie poprawny sposób. Kandydat na poziomie C1 powinien również potrafić napisać różne typy tekstów oraz wyrażeń, jak listy różnego stopnia formalności, używać języka kreatywnie i elastycznie, i odpowiadać na przewidziane jak i nieprzewidziane sytuacje, produkując, jeśli potrzeba, długie złożone wyrażenia. Na tym poziomie, kandydat powinien rozmawiać nie tylko na temat znajomych mu tematów codziennego życia, ale także na abstrakcyjne czy kulturalne tematy z dobrą płynnością językową. Całościowa ocena CAE jest oparta na całym wyniku uzyskanym przez kandydata we wszystkich pięciu częściach. Nie jest konieczne by zdobyć zadowalający poziom we wszystkich pięciu częściach by zdać egzamin.

Każdy test ma maksymalną ilość 40 punktów, będącą częścią całościowego wyniku 200 punktów. Ocena jest wyrażana w trzech stopniach zdających (A, B i C) oraz 2 niezdające (D i E) i są zbiorem następujących informacji:
- statystyka kandydata
- statystyka całościowego wyniku kandydata
- statystyka pojedynczych części, dla tych do których jest to potrzebne (części 1,2 i 4).
- rada, oparta na wyniku kandydata oraz polecenia egzaminatorów, kiedy jest to istotne (części 2 i 5)
- porównanie z wynikami z poprzednich lat oraz kandydatury.

Wyniki kandydaci otrzymują w przybliżeniu dwa miesiące od dnia w którym pisali egzamin (zawierające graficzne przedstawienie wyników z każdej z części w skali: Exceptional - Good - Borderline - Weak).

Stopień A = 80-100 pkt,
Stopień B = 75-79 pkt,
Stopień C = 60-74 pkt,
Stopień D = 55-59 pkt,
Stopień E = 54 i niżej.

By zdać zawsze będzie to musiało być 60 pkt.
Kandydaci otrzymują certyfikat (ci którzy uzyskali A, B albo C), około sześć miesięcy po ogłoszeniu wyników.

Niepełnosprawni ze stałą lub długoterminową niesprawnością (wizualną, słuchową lub tymczasowym utrudnieniem jak złamana ręka, infekcja ucha) mają możliwość uzyskania dodatkowego czasu, oddzielnego zakwaterowania albo sprzętu, pisma Braille'a - po więcej informacji skonsultuj się z Cambridge ESOL Local Secretary. Również brane pod uwagę są niespodziewane wypadki przed lub w czasie egzaminu - jeśli zostanie wysłane pismo w ciągu 10 dni roboczych. Cambrdge ESOL również rozważa przypadki gdy kandydat jest podejrzany o ściąganie lub złamanie zasad egzaminu - wtedy wyniki mogą być wstrzymane do rozpatrzenia.

 

Egzamin CAE będzie oferowany 3 razy w roku: w marcu, czerwcu oraz grudniu.


Paper 1 - Reading - Czytanie (4 części, 1,15g, 34 pytania)
 1. część 1 - multiple choice (abcd) - Nacisk na szczegóły, opinię, ton, cel, główny pomysł, domysł, postawa, organizację tekstu (zilustrowanie, popieranie przykładem, porównywanie, odnoszenie się). 3 teksty po których następują pytania wielokrotnego wyboru z 4 opcjami dla każdego tekstu.
  typy tekstów: multiple choice (abcd), gapped texty (luki), multiple matching (dopasowywanie)
  rodzaje tekstów: gazety, magazyny, dzienniki, książki (literatura piękna jak i literatura faktu)
  Za każdą prawidłową odpowiedź w tej części otrzymujesz 2 pkt.

 2. część 2 - Nacisk na zrozumienie struktury. Tekst z lukami, spójność i koherencja. Tekst z którego zostały wycięte zdania i umieszczone w przypadkowej kolejności po tekście (6 prawidłowych 1 ponad). Kandydat decyduje skąd zostały usunięte zdania (6 pytań)
  Za każdą prawidłową odpowiedź w tej części otrzymujesz 2 pkt.

 3. część 3 - multiple choice - zadanie wielokrotnego wyboru, skupia się na szczegółach, opinii, tonie, celu, głównym pomyśle, domyśle, postawie, organizacji tekstu (zilustrowanie, popieranie przykładem, porównywanie, odnoszenie się). Tekst z 7 pytaniami (4-8 opcji), możliwe że może być więcej prawidłowych odpowiedzi niż jedna - ale będzie to wymienione w instrukcji zadania.
  Za każdą prawidłową odpowiedź w tej części otrzymujesz 2 pkt.

 4. część 4 - Dopasowywanie skupia się na odnalezieniu specyficznej informacji, szczegółach, opinii oraz postawie. Tekst lub kilka krótkich tekstów poprzedzone są 15 pytaniami do dopasowania. Kandydat musi dopasować wskazówkę do elementów w tekście.
Paper 2 - Writing - Pisanie (2 części, 1 godzina 30 minut, 2 zadania - jedno wymagane, i wybór z 5).
Typy zadań: artykuł, competition entry, wkład do dłuższego tekstu, esej, notatka informacyjna, list, oferta, raport, recenzja. Każde zadanie ma określony cel oraz docelowego adresata. Pytania są w teście z miejscem na pisanie (linie), ostatnie puste strony są jedynie na notatki. Każde pytanie w tym teście ma taką samą ilość punktów.
 1. część 1 - Pytanie 1, (180-220 słów) pisanie jednego z rodzajów: artykuł, raport, oferta, list (każdy do 150 słów) skupia się na podsumowywaniu, ekspresji opinii, przypuszczaniu, przekonywaniu. Mogą to być materiały zaczerpnięte z reklam, ekstraktów z listów, e-maili, kartek pocztowych, pamiętników, krótkich artykułów, itp.

 2. część 2 - Pytania 2-4 - pisanie jednego z następujących: artykuł, competition entry, wkład do dłuższego tekstu, esej, notatka informacyjna, list, oferta, raport, recenzja.
  Pytanie 5 (pytanie ma 2 opcje) Napisać jedno z poniższych: opartych na dwóch tekstach: artykule, eseju, raporcie oraz recenzji. Skupia się zależnie od zadania, na porównywaniu, radzeniu, opinii, usprawiedliwianiu, przekonywaniu. Jedno zadanie trzeba wybrać z pięciu (220-260 słów).
Paper 3 - Use of English - użycie języka (5 części, 1 godzina, 50 pytań)
typy zadań: multiple-choice cloze, open cloze, word formation, gapped sentences, key word transformations.
Kandydaci mogą odpowiadać na pytania, ale muszę przenieść swoje odpowiedzi na kartę odpowiedzi w określonym czasie. Odpowiadają zaznaczając kratkę lub piszą słowo drukowanymi literami w okienku na osobnej karcie odpowiedzi.

części 1,2 i 3 - za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1pkt. Część 4 - każda prawidłowa odpowiedź - 2 pkt, część 5 - każda prawidłowa odpowiedź - do 2 pkt.
 1. część 1 - (12 pytań) multiple-choice cloze, skupienie: leksyka/leksykalno-gramatyczne. Tekst z 12 lukami oraz z rzeczami do wyboru pod tekstem (4 opcje). Każda poprawna odpowiedź: 1 pkt

 2. część 2 - (15 pytań) open cloze - skupienie: gramatyczne/leksykalno-gramatyczne. Test zawiera 15 luk. Każda poprawna odpowiedź: 1 pkt

 3. część 3 - (10 pytań) - tworzenie wyrazów. Tekst zawiera 10 luk. Każda luka odnosi się do konkretnego słowa, rdzenie wyrazów są podane poza tekstem i muszą być zmienione by utworzyć brakujące słowo. Każda poprawna odpowiedź: 1 pkt

 4. część 4 - (5 pytań) - zdania z lukami, skupienie: leksykalne. Każde zdanie ma jedną lukę - brakujące słowo jest wspólne do każdego z 3 zdań. Kandydat musi wpisać 1 słowo które jest prawidłowe we wszystkich 3 zdaniach. Każda poprawna odpowiedź: 2 pkt

 5. część 5 -(8 pytań) - Key word transformation - parafrazowanie z użyciem słowa klucza (key word). Skupienie: leksykalne i gramatyczne.
  8 różnych słów, każde z wprowadzającym zdaniem oraz drugim z lukami które trzeba uzupełnić 3-6 słowami, z którym jednym jest podany 'key word' - słowo klucz.
  Każda poprawna odpowiedź: od 0,1 do 2 pkt
Paper 4 - Listening (Słuchanie) - 4 części, ok 40 minut, 30 pytań. Każda część jest słuchana 2 razy
Typy zadań: multiple choice, sentence completion (dokańczanie zdań), multiple matching.
Typy tekstów: monologi: ogłoszenia, audycje radiowe, mowy, rozmowy, wykłady, anegdoty itp.
Mówcy: rozmowy radiowe, wywiady, dyskusje etc.

Kandydaci powinni pisać swoje odpowiedzi w odpowiednich miejscach w teście podczas słuchania. Na koniec jest 5 min do przepisania odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Kandydat zaznacza kratkę, albo pisze odpowiednie słowo w lukę drukowanymi literami na karcie odpowiedzi.
Instrukcje są w formie pisemnej w tekście jak i są na nagraniu (informowanie o pauzach itp).
Każda prawidłowa odpowiedź - 1 pkt.
 1. część 1 (6 pytań), zadanie wielokrotnego wyboru (multiple choice) skupia się na odczuciach, postawie, opinii, celu, funkcji, zgodzie, zrozumieniu głównej myśli jak i detalu. 3 krótkie nie powiązane ze sobą rozmowy pomiędzy dwoma mówcami, każda ma 2 pytania z trzema opcjami do wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź 1 pkt.

 2. część 2 (8 pytań) - uzupełnianie zdań skupia się na specyficznej informacji, ustalonej opinii. Monolog ma ok. 3 min długości, kandydaci uzupełniają zdania informacjami usłyszanymi na nagraniu. Każda prawidłowa odpowiedź 1 pkt.

 3. część 3 (6 pytań) - wielokrotny wybór, postawa na opinię. Rozmowa pomiędzy 2 lub więcej rozmówcami o długości ok 4 minut. 6 pytań wielokrotnego wyboru dla każdej z czterech opinii. Każda prawidłowa odpowiedź 1 pkt.

 4. część 4 (10 pytań) - wielokrotne dopasowywanie skupia się na istocie tekstu, głównych punktach, interpretacji kontekstu. Nagranie to 5 krótkich monologów, każdy po 30 sekund. Każde zadanie wymaga wybrania prawidłowej opinii z ośmiu. Każda prawidłowa odpowiedź 1 pkt.
Paper 5 - Speaking (mówienie) - 4 części, ok 15 min. 2 kandydatów, 2 egzaminujących (1 ocenia i jest rozmówcą, 2gi tylko ocenia)
Typy zadań: krótkie wymiany zdań pomiędzy rozmówcą(egzaminującym) oraz innym kandydatem, (czas na odpowiedź: 1 minuta), wspólne zadanie dwóch kandydatów, dyskusja.
Kandydaci są oceniani na podstawie ich mowy.
 1. część 1 (3 min), konwersacja pomiędzy rozmówcą i każdym kandydatem (pytania zadawane ustnie). Sprawdzenie interakcji, towarzyska konwersacja.

 2. część 2 (twoja wypowiedź 1 minuta, + 30 sekundowa odpowiedź na twoje pytanie dla drugiego kandydata). Indywidualna 'kolej na wyrażenie swojego zdania' dla każdego z kandydatów wraz z odpowiedzią drugiego kandydata. Kandydaci dostają 3 rysunki/zdjęcia by o nich porozmawiać. Skupienie na organizacji dłuższej wypowiedzi; porównywanie, opisywanie, wyrażanie opinii, spekulacja.

 3. część 3 (4 min) Obustronna konwersacja pomiędzy kandydatami, którzy dostają ustną instrukcję z wizualnym i pisemnym bodźcem - które są używane w zadaniu gdzie trzeba podjąć decyzję. Podtrzymywanie rozmowy; wymiana zdań, wyrażenie i uzasadnianie opinii, nie/zgadzanie się, sugerowanie, spekulowanie, podsumowywanie, dochodzenie do porozumienia przez negocjacje, itd.

 4. część 4 (4 min) - Dyskusja na temat tematów związanych z wspólnym zadaniem (ustne pytania), skupienie na wyrażeniu i uzasadnianiu opinii, nie/zgadzanie się.
Po zakończeniu tekstu dziękuje się kandydatom za udział, ale nie powiadamia się go o ocenie.

Pozostałe certyfikaty

Certyfikat KET - Key English Test (A2)
Certyfikat PET - Preliminary English Test (B1)
Certyfikat FCE - First Certificate in English (B2)
Certyfikat CPE - Certificate of Proficiency in English (C2)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl